ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

PADOS ESZTER MARIANN EGYÉNI VÁLLALKOZÓ DOKUMENTUMA

2023. október 15-től visszavonás

 

I. PREAMBULUM

 

Üdvözlöm! Kérem, hogy mielőtt megrendelné valamely szolgáltatásomat vagy termékemet, figyelmesen olvassa el ezt a dokumentumot, az úgynevezett Általános Szerződési Feltételeket (a továbbiakban: ÁSZF-et)!

Szolgáltatásaim igénybevételének, termékeim megvásárlásának előfeltétele jelen ÁSZF elfogadása.

Ha a jelen dokumentummal, a honlap használatával, az egyes szolgáltatásokkal vagy termékekkel, a megrendelés menetével kapcsolatban kérdése merülne fel, vagy amennyiben egyedi igényével kapcsolatban egyeztetne velem, úgy kérem, vegye fel velem a kapcsolatot a II. részben megadott elérhetőségek valamelyikén!

Köszönöm megtisztelő figyelmét!

 

II. IMPRESSZUM

1. A Szolgáltató (az e-learning tananyagok vonatkozásában Eladó) adatai

 • Név: Pados Eszter Mariann egyéni vállalkozó
 • Lakcím: 2230 Gyömrő, Annahegyi u. 2./d./2.
 • Adószám: 55381255-1-33
 • Nyilvántartásba vételi szám: 54050954
 • Nyilvántartásba vevő hatóság: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Pest Megyei Adó- és Vámigazgatósága
 • Felnőttképzési nyilvántartási szám: B/2020/002188
 • Bankszámlaszám: 11742197- 21453661

Ügyfélfogadás:

 • Telefonszám: +36-20-6698318 (munkanapokon, hétfőtől péntekig 9-től 16-ig)
 • Postacím: 2230 Gyömrő, Annahegyi u. 2./d./2.
 • E-mail: sunshinycoaching@gmail.com
 • Személyes ügyfélfogadás: előre egyeztetett időpontban
 • Egyéb: Messenger, Skype

2. Tárhelyszolgáltató adatai

 • Tárhelyszolgáltató neve: Websupport Magyarország Kft.
 • Székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.
 • E-mail cím: info@tarhelypark.hu
 • Webhely: www.tarhelypark.hu

 

III. FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

Adásvételi szerződés:Az adásvételi szerződés alapján az Eladó a dolog tulajdonjogának átruházására, a Vevő a vételár megfizetésére és a dolog átvételére köteles. A Fgy.tv. fogalommeghatározása szerint – az Fgy.tv. rendelkezései vonatkozásában - a Ptk. szerinti adásvételi szerződés fogalommeghatározásán túl adásvételi szerződésnek tekintendő minden olyan szerződés is, amelynek áruk és szolgáltatások egyaránt tárgyát képezik.

Áru: a termék, az ingatlan és a vagyoni értékű jog, valamint a szolgáltatás.

Eladó: Olyan személy, aki a dolog tulajdonjogának átruházására köteles.

Elektronikus kereskedelmi szolgáltatás: olyan információs társadalommal összefüggő szolgáltatás, amelynek célja valamely birtokba vehető forgalomképes ingó dolog – ideértve a pénzt és az értékpapírt, valamint a dolog módjára hasznosítható természeti erőket –, szolgáltatás, ingatlan, vagyoni értékű jog (a továbbiakban együtt: áru) üzletszerű értékesítése, beszerzése, cseréje vagy más módon történő igénybevétele.

Felek: Szolgáltató (Eladó) és Megrendelő (e-learning tananyagok tekintetében Vevő) együttesen.

Fogyasztó: az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

A békéltető testületi eljárásban fogyasztó – a fentieken túlmenően – az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységi körén kívül eső célok érdekében eljáró, külön törvény szerinti civil szervezet, egyházi jogi személy, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, amely árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

Fogyasztói szerződés: olyan szerződés, melynek egyik alanya fogyasztónak minősül.

Forgalmazó: Az a vállalkozás, amely a terméket közvetlenül a fogyasztó részére forgalmazza.

Gyártó: A terméknek az Európai Gazdasági Térségben letelepedett üzletszerű előállítója, termelője, helyreállítója vagy felújítója, illetve aki a terméken elhelyezett nevével, védjegyével vagy egyéb megkülönböztető jelzés alkalmazásával önmagát a termék gyártójaként tüntetni fel; vagy a gyártónak az Európai Gazdasági Térségben letelepedett meghatalmazott képviselője, ha maga a gyártó nem az Európai Gazdasági Térségben letelepedett; ilyen képviselő hiányában az importáló.

Honlap: olyan eszköz, amely távollévők közötti kommunikációt, a távollévők közötti szerződés megkötését lehetővé teszi.

Szerződés: Eladó és Vevő között létrejövő adásvételi szerződés.

Távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz: olyan eszköz, amely alkalmas a felek távollétében - szerződés megkötése érdekében - szerződési nyilatkozat megtételére. Ilyen eszköz különösen a címzett vagy a címzés nélküli nyomtatvány, a szabványlevél, a sajtótermékben közzétett hirdetés megrendelőlappal, a katalógus, a telefon, a telefax és az internetes hozzáférést biztosító eszköz.

Távollévők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak.

Termék: jelen Honlap kínálatában szerepeltett, Eladó által forgalomba hozott, értékesítésre szánt minden birtokba vehető forgalomképes ingó dolog, mely a szerződés tárgyát képezi.

Vállalkozás: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy.

Vevő: Olyan személy, aki a vételár megfizetésére és a dolog átvételére köteles.

IV. VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK

 A szerződésre különösen az alábbi jogszabályok vonatkoznak:

 • 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről (továbbiakban: Fgy.tv.)
 • 1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról (továbbiakban: Szjt.)
 • 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (továbbiakban: Eker.tv.)
 • 2012. évi C. törvény a Büntető Törvénykönyvről (a továbbiakban: Btk.)
 • 2012. évi II. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről (a továbbiakban: Szabs.tv.)
 • 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (továbbiakban: Ptk.)
 • 2016. évi CXXX. törvény a polgári perrendtartásról (a továbbiakban: Pp.)
 • 2017. évi XC. törvény a büntető eljárásról (a továbbiakban: Be.)
 • 45/2014 (II.26) Kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól (továbbiakban: 45/2014-es Korm. rend.)
 • 151/2003. (IX. 22.) az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló (továbbiakban: 151/2003-as Kormányrendelet)
 • 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól (továbbiakban: NGM rend.)
 • 373/2021. (VI. 30.) Korm.rendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti, az áruk adásvételére, valamint a digitális tartalom szolgáltatására és digitális szolgáltatások nyújtására irányuló szerződések részletes szabályairól (a továbbiakban: 373/2021-es Korm.rend.)
 • Az Európai Parlament és Tanács 524/2013/EU rendelete a fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról (továbbiakban: EU rend.)

 

V. JOGI NYILATKOZAT

1. Szerzői jogok,felhasználási feltételek

Az irodalmi, tudományos és művészeti alkotások – köztük jelen honlapon nyilvánosan közzétett és digitális termékként megvásárolható írásos és videós tartalmak – szerzői jogi védelemben részesülnek.

A weboldal teljes tartalmát, különös tekintettel az oldalon található írásos és videós anyagokra, az üzemeltető – a Szolgáltató (Eladó) - előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos egészben vagy részeiben másolni, továbbadni, terjeszteni.

A weboldalon található tartalmak közlése, feldolgozása, terjesztése csak a weboldal üzemeltetőjének – a Szolgáltatónak (Eladónak) - előzetes írásbeli engedélyével és a forrás feltüntetésével történhet.

Írásbeli engedély az Impresszumban közzétett elérhetőségeken kérhető.

A weboldal tartalmát a látogatók letölthetik, képernyőjükön megjeleníthetik, kinyomtathatják, de azokat nem sokszorosíthatják.

A felhasználók a weboldal tartalmát, illetve annak részeit kizárólag saját, személyes célra használhatják.

Bárki használhat a jelen weblapra mutató hivatkozást (linket), azonban a felhasználás módja és terjedelme nem sértheti jelen jogi nyilatkozat egyetlen pontját sem.

Egyebekben tilos az üzemeltetővel – a Szolgáltatóval (Eladóval) való kapcsolat valótlan, félrevezető módon való feltüntetése, az üzemeltetőről, - a Szolgáltatóról (Eladóról) - az általa értékesített termékekről valótlan vagy megtévesztő információk közzététele.

2. Jogkövetkezmények

A jogosulatlan, illetve tiltott felhasználás büntető-, szabálysértési- és polgári jogi következményeket von vagy vonhat maga után.

A jogosulatlan – engedély nélküli - felhasználás esetére üzemeltető – Szolgáltató (Eladó) kötbért köt ki. A kötbér mértéke másolt videós anyagonként, oldalanként és naptári naponként 100.000 Ft.

A bizonyításhoz közjegyzői tartalomtanúsítás készül a jogosulatlan felhasználó költségére.

A közjegyzői tartalom tanúsítás közokirat. 

Egyebekben a weboldal üzemeltetője – Szolgáltató (Eladó) - követelheti a jogsértés miatt bekövetkezett anyagi és/vagy erkölcsi kárának megtérítését is.

3. Az üzemeltető - Szolgáltató (Eladó) felelőssége

A weboldalon szereplő linkek más által üzemeltetett honlapokra vezethetnek, mely kapcsolódó honlapok esetenként harmadik személyek tulajdonában, kezelésében állnak.

A kapcsolódó honlapokhoz az üzemeltető – Szolgáltató (Eladó) - weboldala csupán hozzáférést közvetít, azonban nem vállal semmilyen természetű kötelezettséget, felelősséget a honlapokért vagy az azokon elhelyezett információkért, abban az esetben sem, ha azokat a tulajdonos valamely alkalmazottja, megbízottja átnézte vagy jóváhagyta.

Az üzemeltető – Szolgáltató (Eladó) - nem vállal felelősséget olyan, harmadik fél által létrehozott, továbbított, tárolt, hozzáférhetővé tett, vagy publikált tartalmakért, melyekhez üzemeltető weboldalai kapcsolódnak, vagy amelyekre hivatkoznak.

VI. AZ ÁSZF HATÁLYA, ELFOGADÁSA

A Szolgáltató (Eladó) és a Megrendelő (Vevő) között létrejövő szerződés tartalmát – a vonatkozó kötelező érvényű jogszabályok rendelkezései mellett – a jelen ÁSZF, valamint a honlapon található, ott közzétett egyéb tájékoztatások határozzák meg.

Az ÁSZF tartalmazza a Feleket megillető jogokat és kötelezettségeket, a szerződés létrejöttének feltételeit, a teljesítési határidőket, a megrendelési és fizetési feltételeket, a felelősségi szabályokat, valamint az elállási jog gyakorlásának feltételeit.

A Megrendelő (Vevő) a megrendelése véglegesítése előtt köteles megismerni a jelen ÁSZF rendelkezéseit.

A honlapon vagy más elektronikus eszközön keresztül történő megrendelésének elküldésével Megrendelő (Vevő) elfogadja a jelen ÁSZF rendelkezéseit, egyidejűleg tudomásul veszi, hogy megrendelése fizetési kötelezettséggel jár.

Az ÁSZF maradéktalanul a Szolgáltató (Eladó) és a Megrendelő (Vevő) között létrejövő szerződés részét képezi.

 

VII. A SZERZŐDÉS NYELVE, A SZERZŐDÉS FORMÁJA

Az ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nyelve a magyar nyelv, nem kerülnek iktatásra, utólag nem hozzáférhetők, írásban megkötött szerződéseknek minősülnek.

Szolgáltató (Eladó) magatartási kódexnek nem veti magát alá.

 

VIII. A MEGVÁSÁROLHATÓ TERMÉKEK, SZOLGÁLTATÁSOK KÖRE

A honlapon keresztül business coaching és HR tanácsadás és e-learning tananyagok kerülnek értékesítésre.

Az értékesítésre kínált termékek és szolgáltatások köre változhat.

A termékek és szolgáltatások adatlapján részletesen feltüntetésre kerülnek azok lényegi jellemzői, így különösen a megnevezés, időtartam, célcsoport, a fogyasztói forgalomban fizetendő ár.

A honlapon feltüntetett adatok tájékoztató jellegűek.

A honlapon szereplő fotók – a termékek és szolgáltatások jellegéből adódóan – jellemzően nem a valóságot tükrözik.

A felületen egyértelműen jelölésre kerül, hogy mely termékek és szolgáltatások érhetők el, vannak készleten.

Amennyiben az egyes termékekkel, szolgáltatásokkal kapcsolatban további adatokra, információkra van szükség, vagy egyedi igény merülne fel, az ügyfélfogadási elérhetőségek valamelyikén keresztül van lehetőség további egyeztetésre.

A feltüntetett díjak (árak) forintban értendők. A honlapon feltüntetett díjak (árak) a Megrendelő (Vevő) által fogyasztói forgalomban fizetendő díjak (árak). A díj- (ár-) változás jogát Szolgáltató (Eladó) fenntartja.

A fizetés forintban történik.

A Szolgáltató (Eladó) alanyi adómentes, ÁFA körbe nem tartozik. A feltüntetett díjak (árak) általános forgalmi adót nem tartalmaznak, minden egyéb, esetlegesen felmerülő költséget viszont igen.

Egyes esetekben a Szolgáltató egyedi, a Megrendelő igényeire szabott árajánlatot készít, amelyet a Megrendelő által kért jellemzők – így különösen az ügyfelek száma és a választott szolgáltatás jellege – alapján számít ki. Az egyedi árajánlatok nem kerülnek feltüntetésre a felületen.

Hibás díj (ár) esetén a megrendelést – vagyis a Megrendelő (Vevő) ajánlatát - a hibás díjon (áron) nem áll Szolgáltató (Eladó) módjában elfogadni, és nem köteles a szolgáltatást (terméket) hibás díjon (áron) értékesíteni.

Hibás díjon (áron) történő ajánlattétel esetén nem jön létre szerződés Szolgáltató (Vevő) és Megrendelő (Eladó) között.

Hibás díjon (áron) történő Megrendelő (Vevő) általi ajánlattétel – megrendelés - esetén Szolgáltató (Eladó) felhívja a Megrendelő (Vevő) figyelmét a helyes díjra (árra), és felajánlhatja a helyes díjon (áron) történő szerződéskötést.

Megrendelő (Vevő) a hibás díj (ár) helyett Szolgáltató (Eladó) által közölt helyes díjon (áron) nem köteles ajánlatot tenni, és szerződést kötni. Ez esetben nem jön létre szerződés a Felek között.

A kereskedelmi gyakorlat megítélése során egy olyan fogyasztó magatartását kell alapul venni, aki ésszerűen tájékozottan, az adott helyzetben általában elvárható figyelmességgel és körültekintéssel jár el, figyelembe véve az adott kereskedelmi gyakorlat, illetve áru nyelvi, kulturális és szociális vonatkozásait is. Így egy átlagfogyasztó számára nyilvánvaló kell, hogy legyen, hogy ha például adott árunál 0 Ft-os vagy 1 Ft-os eladási ár szerepel, az hibás. Hasonlóan nyilvánvaló az árfeltüntetés hibás jellege a kedvezménnyel csökkentett, de a kedvezményt tévesen feltüntető ár. (Pl.: az eredeti ár: 1000 Ft, a kedvezmény mértéke: 50 %, ám fizetendő árként 100 Ft szerepel.)

 

IX. AZ ADATBEVITELI HIBÁK JAVÍTÁSA - FELELŐSSÉG A MEGADOTT ADATOK VALÓSÁGÁÉRT

Megrendelőnek (Vevőnek) a megrendelés folyamata során, a megrendelés véglegesítése előtt folyamatosan lehetősége van az általa megadott adatok módosítására. A böngészőben a vissza gombra kattintva az előző oldal nyílik meg, így a következő oldalra lépés esetén is javíthatók az adatok.

A megrendelés elküldését követően – amelyet Megrendelő (Vevő) szolgáltatások esetében a kapcsolati űrlapon, vagy – ha az kényelmesebb, e-mailben vagy telefonon, termékek esetében a webshopon keresztül tehet meg - Megrendelőnek a Szolgáltató (Eladó) II. pontban rögzített elérhetőségeinek valamelyikén van lehetősége jelzéssel élni.

Kiemelendő, hogy Megrendelő (Vevő) felelőssége, hogy az általa megadott adatok pontosan kerüljenek bevitelre.

A Megrendelő (Vevő) által megadott adatok alapján kerül sor a számlázásra és a visszaigazoló e-mail és a termék megküldésére.

A Megrendelő (Vevő) megrendelésével tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató jogosult a Megrendelő hibás adatbeviteléből, a pontatlanul megadott adatokból eredő minden kárát és költségét a Megrendelőre hárítani.

Szolgáltató (Eladó) a pontatlan adatbevitel alapján történő teljesítésért a felelősségét kizárja.

Szolgáltató (Eladó) felhívja a figyelmet arra, hogy a rosszul megadott e-mail cím vagy a postafiókhoz tartozó tárhely telítettsége a visszaigazolás kézbesítésének eredményezheti, és meggátolhatja a szerződés létrejöttét, illetve a termék megküldésének ellehetetlenülését okozhatja.

 

IX. A MEGRENDELÉS FOLYAMATA

1. A Szolgáltatás kiválasztása

Megrendelő a felső menüsor „Tanácsadás” és „E-learning” menüpontjaira kattintva éri el az egyes szolgáltatásokra vonatkozó információkat. Megrendelő ezeken az oldalakon láthatja az egyes szolgáltatások megnevezését, részletes leírását és díjának meghatározását is.

2. A Termék kiválasztása

Eladó e-learning tananyagokat is értékesít, amelyek terméknek minősülnek.

Vevő az „E-learning” menüpontra kattintva éri el a termékeket, illetve termékcsomagokat. Vevő itt találja azok leírását, megnevezését, árát.

3. Megrendelés folyamata szolgáltatások esetén

A szolgáltatás kiválasztása után Megrendelő a lap alján található kapcsolati űrlapon keresztül kapcsolatba léphet a Szolgáltatóval.

Szolgáltató lehetőséget biztosít egy előre megbeszélt időpontban tartandó, online orientációs beszélgetésre, ahol tisztázható a jelenlegi helyzet, a cél, az, hogy Szolgáltató eszközei alkalmasak -e a probléma megoldására. Szolgáltató ezen konzultáció során segítséget nyújt a legmegfelelőbb szolgáltatás kiválasztásához is.

Fizetési módok:

Megrendelő az alábbi fizetési módok közül választhat:

 • banki átutalás

Vásárlói adatok megadása:

Megrendelőnek a vezeték- és keresztnevét, címét, valamint az e-mail címét kell megadnia.

Vevő jelezheti, ha esetlegesen vállalkozásként kívánja a szolgáltatást igénybe venni. Ebben az esetben a vállalkozás megnevezését és székhelyének címét, valamint e-mail címét kell megadni, illetve közölnie kell az adószámát is.

Ezen adatok megadása szolgáltatás megrendelése esetén a kapcsolati űrlapon, e-mailben vagy telefonon keresztül, illetve személyesen történhet.

A rendelés véglegesítése (ajánlattétel):

A honlapon közölt információk nem minősülnek a Szolgáltató részéről szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatnak. A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó megrendelések esetén Megrendelő minősül ajánlattevőnek, és a szerződés a Megrendelő által a honlapon keresztül tett ajánlatnak a Szolgáltató által történő elfogadásával jön létre a jelen ÁSZF rendelkezései szerint.

A Szolgáltató fenntartja a jogot az ajánlat visszautasítására.

Megrendelőt az ajánlata 48 órás időtartamban köti. Amennyiben a Megrendelő ajánlatát a jelen ÁSZF szerint 48 órán belül nem igazolja vissza a Szolgáltató, Megrendelő mentesül az ajánlati kötöttsége alól.

Rendelés feldolgozása, szerződés létrejötte:

Szolgáltató 48 órán belül – az online beszélgetés során tett megállapodások figyelembevétele mellett – e-mailt küld a Megrendelőnek, amelyhez csatolja jelen ÁSZF-et, az adatvédelmi tájékoztatót pdf formátumban, és felhívja a Megrendelő figyelmét arra, hogy megrendelése fizetési kötelezettséget von maga után. Ennek elmaradása esetén megszűnik az ajánlati kötöttség. Ezen e-mailben Szolgáltató tájékoztatást nyújt a szolgáltatás igénybevételének feltételeiről, a díjfizetés módjáról. Amennyiben a számlázáshoz szükséges adatok nem ismertek, Szolgáltató annak bekéréséről is gondoskodik.

A szolgáltatás igénybevételének előfeltétele jelen ÁSZF és az adatkezelési tájékoztató Megrendelő általi kifejezett elfogadása.

A szerződés a Megrendelő által tett ajánlatnak a Szolgáltató által történő elfogadásával jön létre.

4. Megrendelés folyamata termékek esetén

A termék kiválasztása után Vevő a "Kosárba" gombra való kattintás után helyezhet - tetszőleges számú - terméket a kosárba anélkül, hogy ezzel vásárlási- vagy fizetési kötelezettsége keletkezne. A kosárba helyezés nem minősül ajánlattételnek.

Eladó javasolja, hogy Vevő akkor is helyezze a kosárba a terméket, ha nem biztos abban, hogy az adott terméket meg kívánja vásárolni. Ezzel számára áttekinthetővé válik, hogy az adott pillanatban melyek az általa kiválasztott termékek, azokat egy képernyőn megjelenítve tudja megtekinteni és összehasonlítani, továbbá ismertté válik előtt az összességében fizetendő összeg is.

A Kosár tartalma a „Kosár” szóra vagy ikonra kattintva tekinthető meg összesítve.

A Kosár tartalma a megrendelés véglegesítéséig szabadon módosítható, a kosárból tetszés szerinti a termékek eltávolíthatóak, a kosárba tetszés szerint újabb termékek helyezhetőek.

Amennyiben Vevő nem kíván több terméket kiválasztani, úgy kattintson a „Következő” gombra!

A Kosár megtekintése:

Vevő a „Kosár” szóra vagy ikonra kattintva ellenőrizheti a kosár tartalmát.

Itt Vevőnek lehetősége van a kiválasztott termékeket eltávolítani a kosárból.

Ezt követően a rendszer megjeleníti a Vevő által megváltoztatott adatoknak megfelelő információkat, ideértve a kosárba tett termékek árát.

Amennyiben Vevő további termékeket kíván a kosárba helyezni, a bal felső sarokban lévő nyílra kattintva visszatérhet az előző oldalra és tovább válogathat.

Amennyiben Vevő nem kíván további termékeket kiválasztani és a kosárba helyezni, úgy a „Következő” gomb lenyomásával folytathatja a megrendelés folyamatát.

Kuponkód

Amennyiben Vevő – e-learning tananyag vásárlása esetén - kuponkóddal rendelkezik, a „Kuponkód” dobozban rögzítheti azt. A kuponkód begépelését követően a „Felhasználom” gombra kattintva kerülhet sor az érvényesítésre.

A kupon utólagos érvényesítésére lehetőség nincs.

Ugyanazon kuponkód csak egy alkalommal érvényesíthető.

Fizetési módok megadása

Vevő az alábbi fizetési módok közül választhat:

 • banki átutalás

Vásárlói adatok megadása

Vevőnek a vezeték- és keresztnevét, címét, valamint az e-mail címét kell megadnia.

Vevő jelezheti, ha esetlegesen vállalkozásként kíván vásárolni. Ebben az esetben a vállalkozás megnevezését és székhelyének címét, valamint e-mail címét kell megadni, illetve közölnie kell az adószámát is.

Vevő megadhatja számlavezető bankját és bankszámlaszámát is.

Ezen adatok megadása termékvásárlás esetén a honlapon keresztül, a webshop erre szolgáló boxaiban történik.

E-learning tananyag megvásárlása esetén Vevőnek regisztálnia kell annak érdekében, hogy az e-anyagokhoz hozzáférhessen. Ennek során meg kell adnia a nevét, e-mail címét, felhasználónevét és jelszavát.

Felhasználó névként az e-mail cím is használható.

5. A rendelés véglegesítése (ajánlattétel)

Amennyiben Vevő meggyőződött arról, hogy a kosár tartalma megfelel az általa megrendelni kívánt termékeknek, valamint adatai is helyesen szerepelnek, úgy – az ÁSZF és az adatvédelmi tájékoztató elfogadását követően - a „Megrendelés elküldése” gombra kattintva zárhatja le megrendelését.

A honlapon közölt információk nem minősülnek az Eladó részéről szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatnak. A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó megrendelések esetén Vevő minősül ajánlattevőnek, és a szerződés a Vevő által a honlapon keresztül tett ajánlatnak az Eladó által történő elfogadásával jön létre a jelen ÁSZF rendelkezései szerint.

Eladó fenntartja a jogot az ajánlat visszautasítására.

Vevő a „Megrendelés elküldése” gomb megnyomásával kifejezetten tudomásul veszi, hogy ajánlatát megtettnek kell tekinteni, és nyilatkozata – az Eladó jelen ÁSZF szerinti visszaigazolása esetén - fizetési kötelezettséget von maga után.

Vevőt az ajánlata 48 órás időtartamban köti. Amennyiben a Vevő ajánlatát a jelen ÁSZF szerint 48 órán belül nem igazolja vissza az Eladó, Vevő mentesül az ajánlati kötöttsége alól.

6. Rendelés feldolgozása, a szerződés létrejötte

Vevőnek bármilyen időpontban lehetősége van a megrendelés leadására. Az Eladó a soron következő munkanapon, de legkésőbb a Vevő ajánlatának elküldését követő 48 órán belül e-mail útján visszaigazolja a Vevő ajánlatát. 

A szerződés a Vevő által tett ajánlatnak az Eladó által történő elfogadásával jön létre.

 

XI. FIZETÉSI MÓDOK

1. Banki átutalás

Megrendelő (Vevő) a szolgáltatások ellenértékét banki átutalás útján is rendezheti. E-learning tananyagok esetében a termék ára kizárólag banki átutalással rendezhető.

Átutalás esetén az összegnek a konzultáció előtt legalább 48 órával meg kell érkeznie Szolgáltató bankszámlájára.

Az átutaláshoz szükséges adatok: Kedvezményezett bankja: OTP, Kedvezményezett neve: Pados Eszter Mariann, Kedvezményezett számlaszáma: 117422197-21453661

 

XII. PLUSZ KIADÁSOK

A Szolgáltató (Eladó) kezelési költséget vagy egyéb plusz díjat nem számol fel a szolgáltatás (termék) díján felül.

 

XIII. TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ

Szolgáltató a szolgáltatás nyújtásának határidejét a kitöltött kérdőív visszaérkezését követő 3 munkanapban határozza meg.

E-learning tananyagok esetében a fizetendő összeg beérkezését követő 48 órán belül válik a tananyag hozzáférhetővé a hozzáférés megadását követő 90 napos időtartamra.

 

XIV. JOGFENNTARTÁS, TULAJDONJOGI KIKÖTÉS

Előfordulhat, hogy a honlapon szereplő egyes szolgáltatások (termékek) időközben megszűnnek. Erre tekintettel Szolgáltató (Eladó) fenntartja a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészben.

Részben történő teljesítés kizárólag a Megrendelővel (Vevővel) történő egyeztetést követően kerülhet sor. A szolgáltatás díjának (termék árának) előre történő kiegyenlítése esetén visszautalásra kerül az összeg a Megrendelő (Vevő) részére 3 munkanapon belül.

 

XV. FOGYASZTÓI TÁJÉKOZTATÁS AZ ELÁLLÁS JOGÁRÓL

Fogyasztónak - a Ptk. szerint - csak a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy minősül, így jogi személyek nem élhetnek az indokolás nélküli elállási joggal.

 • A Fogyasztót a 45/2014-es Korm. rendelet alapján megilleti az indoklás nélküli elállás joga. A Fogyasztó az elállási jogát termék adásvételére irányuló szerződés esetén
 1. aa) a terméknek
 2. ab) több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek,

a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított 14 napos határidőn belül gyakorolhatja.

 • b)szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától számított 14 napon belül gyakorolhatja.

A jelen pontban foglaltak nem érintik a Fogyasztó azon jogát, hogy az e pontban meghatározott elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja.

Ha a szerződés megkötésére a Fogyasztó tett ajánlatot, a Fogyasztót a szerződés megkötése előtt megilleti az ajánlat visszavonásának joga, ami a szerződés megkötésére kiterjedő ajánlati kötöttséget megszünteti.

Ha a szolgáltatás nyújtásra irányuló szerződés esetén a teljesítést megkezdését követően gyakorolja a Fogyasztó e jogát, úgy az elszámolás során köteles megtéríteni a Szolgáltató ésszerű költségeit.

Elállási nyilatkozat, a Fogyasztót megillető elállási vagy felmondási jog gyakorlása

A Fogyasztó a 45/2014-es Korm. rendeletben biztosított jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján, vagy a honlapról is elérhető – jelen ÁSZF végén található - nyilatkozat-minta felhasználásával gyakorolhatja.

Írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot elküldeni 14 napon belül.

A Fogyasztó elállási nyilatkozatának érvényessége

Az elállási jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Fogyasztó nyilatkozatát határidőn belül elküldi. A határidő 14 nap.

A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy az elállás jogát e rendelkezéssel összhangban gyakorolta.

A Szolgáltató a Fogyasztó elállási nyilatkozatát annak megérkezését követően köteles elektronikus adathordozón visszaigazolni. 

A Szolgáltató (Eladó) kötelezettségei a Fogyasztó elállása esetén

 • A Szolgáltató (Eladó) visszatérítési kötelezettsége: Ha a Fogyasztó a 45/2014-es Korm. rendeletnek megfelelően eláll a szerződéstől, a Szolgáltató (Eladó) legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított 14 napon belül visszatéríti a Fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket.

Tekintettel arra, hogy Eladó e-learning tananyagokat – tehát digitális tartalmat – értékesít, szállítási- illetve fuvarozási költség, illetve annak visszatérítési kötelezettsége nem merül fel.

 • A Szolgáltató (Eladó) visszatérítési kötelezettségének módja: A 45/2014-es Korm. rendeletnek megfelelő elállás esetén a Szolgáltató (Eladó) a Fogyasztónak visszajáró összeget a Fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza.

A Fogyasztó kifejezett beleegyezése alapján a Szolgáltató (Eladó) a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a Fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti.

A Fogyasztó által hibásan és/vagy pontatlanul megadott bankszámlaszám vagy postai cím következtében történő késedelem miatt a Szolgáltatót (Eladót) felelősség nem terheli.

A visszatartási jog kérdése – miszerint az Eladó mindaddig visszatarthatja a Fogyasztónak visszajáró összeget, amíg a Fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte – az Eladó által értékesített termékek digitális jellegére, és az elállási jog hiányára tekintettel nem merül fel.

A Fogyasztó kötelezettségei elállás esetén

Az elállási jog az alábbi esetekben nem gyakorolható

A Szolgáltató (Eladó) kifejezetten felhívja a Fogyasztó figyelmét, hogy nem gyakorolhatja elállási jogát az alábbi esetekben:

 1. a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;
 1. olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, az elállási jog gyakorlására meghatározott határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;
 2. olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésre állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;
 3. romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
 4. olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
 5. olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;
 6. olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;
 7. olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;
 8. lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;
 9. hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében; az előfizetéses szerződések kivételével;
 10. nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;
 11. lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötötték ki;
 12. a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes belegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszít az elállás jogát.

Szolgáltató felhívja a figyelmet arra, hogy a fentiek alapján a szolgáltatás egészének teljesítését követően, illetve az e-learning tananyag megküldését követően a Fogyasztó elállási jogával nem élhet akkor sem, ha a szolgáltatás, illetve a termék megrendelése és a szolgáltatás igénybevétele, illetve a termék hozzáférhetővé válása között kevesebb, mint 14 nap telt el.

Tekintettel az Eladó által értékesített termékek digitális jellegére és az elállási jog hiányára, az alábbi rendelkezések nem relevánsak:

 • Ha a Fogyasztó a 45/2014-es Korm. rendeletnek megfelelően eláll a szerződéstől, köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni, illetve az Eladónak vagy az Eladó által a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni.
 • Ha a Fogyasztó a 45/2014-es Korm. rendeletnek megfelelően eláll a szerződéstől, köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni, illetve az Eladónak vagy az Eladó által a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni.
 • A Fogyasztó viseli a termék visszaküldésének költségét.

A Fogyasztó a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel.

 

XVI. FOGYASZTÓI TÁJÉKOZTATÓ - KELLÉKSZAVAROSSÁG, TERMÉKSZAVATOSSÁG

Hibás teljesítés

A szolgáltatásnak a teljesítés időpontjában az alábbi követelményeknek kell megfelelnie:

 • meg kell felelnie a szerződésben foglalt leírásnak, mennyiségnek, minőségnek, típusnak, valamint rendelkeznie kell a szerződésben meghatározott funkcionalitással, kompatibilitással, interoperabilitással és egyéb, a szerződés szerinti jellemzőkkel;
 • alkalmasnak kell lennie a Fogyasztó által meghatározott bármely célra, amelyet a Fogyasztó legkésőbb a szerződés megkötésekor a Vállalkozás tudomására hozott, és amelyet az elfogadott;
 • rendelkeznie kell a szerződésben meghatározott valamennyi tartozékkal, használati útmutatóval – ideértve az üzembe helyezésre vonatkozó utasítást, a telepítési utasítást, valamint az ügyfélszolgálati támogatást –; és
 • biztosítania kell a szerződésben meghatározott frissítéseket.
 • alkalmasnak kell lennie azokra a célokra, amelyeket azonos típusú szolgáltatás esetén jogszabály, műszaki szabvány vagy műszaki szabvány hiányában az irányadó magatartási kódex előír;
 • rendelkeznie kell a Fogyasztó által észszerűen elvárható azon mennyiséggel, minőséggel, teljesítmény- és egyéb jellemzőkkel – különösen a funkcionalitás, a kompatibilitás, a hozzáférhetőség, a folyamatosság és a biztonságosság tekintetében –, amely azonos típusú szolgáltatás esetén szokásos, figyelembe véve a Vállalkozás, annak képviselője vagy az értékesítési láncban részt vevő más személy a szolgáltatás konkrét tulajdonságaira vonatkozó nyilvános – különösen hirdetésben vagy címkén tett – kijelentését;
 • rendelkeznie kell a Fogyasztó által észszerűen elvárható tartozékokkal és útmutatókkal – ideértve a csomagolást, illetve az üzembe helyezésre vonatkozó utasítást –; és
 • meg kell felelnie a Vállalkozás által a szerződéskötést megelőzően mintaként, modellként bemutatott vagy próbaverzióként elérhetővé tett szolgáltatás tulajdonságainak, leírásának.

Eladó – mint kötelezett – hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek.

Hibásan teljesít akkor is, ha az áru hibája a szakszerűtlen üzembe helyezéséből fakad, feltéve, hogy

 • az üzembe helyezés az adásvételi szerződés részét képezi, és azt a Vállalkozás végezte el, vagy a Vállalkozás felelősségvállalása mellett végezték el; vagy
 • az üzembe helyezést a Fogyasztónak kellett elvégeznie, és a szakszerűtlen üzembe helyezés a Vállalkozás által rendelkezésre bocsátott üzembe helyezési utasítások hiányosságainak következménye.

Mentesülés a hibás teljesítés alól

Nem teljesít hibásan a kötelezett, ha a jogosult a hibát a szerződéskötéskor ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.

Hibás teljesítés miatti vélelem

Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén ellenkező bizonyításig vélelmezni kell, hogy a teljesítést követő hat hónapon belül a fogyasztó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt, kivéve, ha ez a vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen.

A 373/2021-es Korm.rend. ezzel szemben az alábbiakat mondja ki: Ellenkező bizonyításig vélelmezni kell, hogy az áru teljesítésének időpontjától számított egy éven belül felismert hiba már az áru teljesítésének időpontjában fennállt, kivéve, ha e vélelem az áru természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen.

Kellékszavatosság

Olyan szerződés alapján, amelyben a felek kölcsönös szolgáltatásokkal tartoznak, a kötelezett a hibás teljesítésért kellékszavatossággal tartozik.

Kellékszavatossági igények

A jogosult – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

 1. Kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az – másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva – aránytalan többletköltséget eredményezne. A kijavítást vagy kicserélést megfelelő határidőn belül, a jogosult érdekeit kímélve kell elvégezni.
 2. Az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíthatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a kötelezett a kijavítást vagy kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléséhez fűződő érdeke megszűnt.

A Fogyasztó és Vállalkozás közötti szerződés esetén a Fogyasztó kellékszavatossági jogai gyakorlása keretében a hibát a kötelezett költségére maga nem javíthatja ki, illetve mással nem javíthatja ki azt.

Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A jogosult a választott kellékszavatossági jogáról másikra térhet át, amelynek költségét köteles a kötelezettnek megfizetni. Jogosult nem köteles az áttérés költségét a kötelezettnek megfizetni, ha az áttérésre a kötelezett adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.

Kellékszavatossági igények érvényesítése

 A Fogyasztónak az árut a kijavítás vagy kicserélés teljesítése érdekében a Vállalkozás rendelkezésére kell bocsátania.

A Vállalkozás megtagadhatja az áru szerződésszerűvé tételét, ha a kijavítás, illetve a kicserélés lehetetlen, vagy ha az aránytalan többletköltséget eredményezne a Vállalkozásnak, figyelembe véve valamennyi körülményt, ideértve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, valamint a szerződésszegés súlyát.

A Fogyasztó akkor is jogosult – a szerződésszegés súlyához igazodva – az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelni, vagy az adásvételi szerződést megszüntetni, ha

 • a Vállalkozás nem végezte el a kijavítást vagy kicserélést, vagy elvégezte azt, de részben vagy egészben nem teljesítette az előírt feltételeket (nem biztosította saját költségére a kicserélt áru visszavételét, olyan árut kellett volna eltávolítani, amit a hiba felismerése előtt üzembe helyeztek, és annak eltávolítását, illetve a csereként szállított vagy kijavított áru üzembe helyezését saját költségére nem végezte el) vagy megtagadta az áru szerződésszerűvé tételét;
 • ismételt teljesítési hiba merült fel, annak ellenére, hogy a Vállalkozás megkísérelte az áru szerződésszerűvé tételét;
 • a teljesítés hibája olyan súlyú, hogy azonnali árleszállítást vagy az adásvételi szerződés azonnali megszüntetését teszi indokolttá; vagy
 • a Vállalkozás nem vállalta az áru szerződésszerűvé tételét, vagy a körülményekből nyilvánvaló, hogy a Vállalkozás észszerű határidőn belül vagy a Fogyasztónak okozott jelentős érdeksérelem nélkül nem fogja az árut szerződésszerűvé tenni.

Az ellenszolgáltatás leszállítása akkor arányos, ha annak összege megegyezik a Fogyasztónak szerződésszerű teljesítés esetén járó, valamint a Fogyasztó által ténylegesen megkapott áru értékének különbözetével.

Ha a hibás teljesítés az adásvételi szerződés alapján szolgáltatott árunak csak meghatározott részét érinti, és azok tekintetében a szerződés megszüntetésére vonatkozó jog gyakorlásának feltételei fennállnak, a Fogyasztó az adásvételi szerződést csak a hibás áru tekintetében szüntetheti meg, de az azokkal együtt szerzett bármely egyéb áru vonatkozásában is megszüntetheti, ha a Fogyasztótól nem várható el észszerűen, hogy csak a szerződésnek megfelelő árukat tartsa meg.

Ha a Fogyasztó az adásvételi szerződést teljes egészében vagy az adásvételi szerződés alapján szolgáltatott áruk egy része tekintetében szünteti meg, úgy

 1. a) a Fogyasztónak a Vállalkozás költségére vissza kell küldenie az érintett árut; és
 2. b) a Vállalkozásnak haladéktalanul vissza kell térítenie a Fogyasztó részére az érintett áru vonatkozásában teljesített vételárat, amint az árut vagy az áru visszaküldését alátámasztó igazolást átvette.

Jelentéktelen hiba

 Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

Ha a Fogyasztó hibás teljesítésre hivatkozva kívánja megszüntetni az adásvételi szerződést, a Vállalkozást terheli annak bizonyítása, hogy a hiba jelentéktelen.

Áttérés másik kellékszavatossági jogra

 A Jogosult a választott kellékszavatossági jogáról másikra térhet át, amelynek költségét köteles a kötelezettnek megfizetni. Jogosult nem köteles az áttérés költségét a kötelezettnek megfizetni, ha az áttérésre a kötelezett adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.

Vételár visszatartása

 A Fogyasztó jogosult a vételár még fennmaradó részét – a szerződésszegés súlyához igazodva – részben vagy egészben visszatartani mindaddig, amíg a Vállalkozás nem tesz eleget a teljesítés szerződésszerűségével és a hibás teljesítéssel kapcsolatos kötelezettségeinek.

Határidők

 Az áru kijavításának vagy kicserélésének elvégzésére nyitva álló észszerű határidőt attól az időponttól kell számítani, amikor a Fogyasztó közölte a hibát a Vállalkozással.

A hiba közlése

 A Jogosult a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a Kötelezettel közölni.

Fogyasztó és Vállalkozás közötti szerződés esetén a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni.

A közlés késedelméből eredő kárért a Jogosult felelős.

A Fogyasztó adásvételi szerződés megszüntetésére vonatkozó kellékszavatossági joga a Vállalkozásnak címzett, a megszüntetésre vonatkozó döntést kifejező jognyilatkozattal gyakorolható.

A kellékszavatossági igény elévülése

 A Jogosult kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított egy év alatt évül el.

Fogyasztó és Vállalkozás közötti szerződés esetén a Fogyasztó kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított két év alatt évül el.

Nem számít bele az elévülési időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a Jogosult a dolgot rendeltetésszerűen nem tudja használni.

A dolognak a kicseréléssel vagy a kijavítással érintett részére a kellékszavatossági igény elévülése újból kezdődik. Ezt a szabályt kell alkalmazni arra az esetre is, ha a kijavítás következményeként új hiba keletkezik.

Költségviselés

 A szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Kötelezettet terhelik.

A Vállalkozásnak a saját költségére kell biztosítania a kicserélt áru visszavételét. Ha a kijavítás vagy kicserélés olyan áru eltávolítását teszi szükségessé, amelyet az áru jellegének és céljának megfelelően – a hiba felismerhetővé válása előtt – üzembe helyeztek, akkor a kijavításra vagy kicserélésre vonatkozó kötelezettség magában foglalja a nem megfelelő áru eltávolítását és a csereként szállított vagy kijavított áru üzembe helyezését vagy az eltávolítás, illetve üzembe helyezés költségeinek viselését.

Ha a dolog meghibásodásában a Jogosultat terhelő karbantartási kötelezettség elmulasztása is közrehatott, a szavatossági kötelezettség teljesítésével felmerült költségeket közrehatása arányában a Jogosult köteles viselni, ha a dolog karbantartására vonatkozó ismeretekkel rendelkezett, vagy ha a Kötelezett e tekintetben tájékoztatási kötelezettségének eleget tett.

Kicserélés vagy elállás esetén a Jogosult nem köteles a dolognak azt az értékcsökkenését megtéríteni, amely a rendeltetésszerű használat következménye.

TERMÉKSZAVATOSSÁG

Termékszavatossági igény

 Vállalkozás által Fogyasztónak eladott ingó dolog – Termék - hibája esetén a Fogyasztó követelheti a gyártótól, – a Termék előállítójától vagy forgalmazójától - hogy a Termék hibáját javítsa ki, vagy - ha a kijavítás megfelelő határidőn belül, a Fogyasztó érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges - a Terméket cserélje ki.

A termékszavatossági jogokat a Termék tulajdonjogának átruházása esetén az új tulajdonos érvényesítheti a gyártóval szemben.

Hibás teljesítés

 A Termék akkor hibás, ha nem felel meg a Terméknek a Gyártó által történt forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy nem rendelkezik a Gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Mentesülés a termékszavatossági kötelezettség alól

 A Gyártó mentesül a termékszavatossági kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy

 1. a) a Terméket nem üzleti tevékenysége vagy önálló foglalkozása körében gyártotta vagy forgalmazta;
 2. b) a Termék forgalomba hozatalának időpontjában a hiba a tudomány és a technika állása szerint nem volt felismerhető; vagy
 3. c) a Termék hibáját jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazása okozta.

Csere esetén a kicserélt Termékre, kijavítás esetén a Termék kijavítással érintett részére vonatkozó kellékszavatossági kötelezettség a gyártót terheli.

A hiba közlése

 A Fogyasztó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a Gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni.

A közlés késedelméből eredő kárért a Fogyasztó felelős.

A termékszavatossági igény elévülése

 A Gyártót a termékszavatosság az adott Termék általa történő forgalomba hozatalától számított két évig terheli. E határidő eltelte jogvesztéssel jár.

Kötelező jótállás

Eladó jótállásra kötelezett Terméket nem értékesít.

Közös szabályok

 A szerződés megkötését a Fogyasztónak kell bizonyítania. 

Ha a Vállalkozás a szerződés megkötését vitatja, köteles felhívni a Fogyasztó figyelmét a panasztétel lehetőségére és a panasz intézésének módjára.

A szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát – a Fogyasztó bemutatja.

A Vállalkozás a Fogyasztó nála bejelentett szavatossági igényéről jegyzőkönyvet köteles felvenni, amelyben rögzíti:

 • a Fogyasztó nevét, címét, valamint nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul a jegyzőkönyvben rögzített adatainak a rendeletben meghatározottak szerinti kezeléséhez,
 • a Fogyasztó és Vállalkozás közötti szerződés keretében eladott ingó dolog megnevezését, vételárát
 • a szerződés Vállalkozás általi teljesítésének időpontját
 • a hiba bejelentésének időpontját,
 • a hiba leírását,
 • szavatossági igénye alapján a Fogyasztó által érvényesíteni kívánt jogot, továbbá
 • a szavatossági igény rendezésének módját vagy az igény, illetve az az alapján érvényesíteni kívánt jog elutasításának indokát.

A jegyzőkönyvnek tájékoztatást kell tartalmaznia arról, hogy fogyasztói jogvita esetén a Fogyasztó a vármegyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működtetett békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.

A jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon a Fogyasztó rendelkezésére kell bocsátani.

Ha a Vállalkozás a Fogyasztó szavatossági igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról – az igény elutasítása esetén az elutasítás indokáról és a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről is – öt munkanapon belül, igazolható módon köteles értesíteni a fogyasztót.

A Vállalkozásnak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.

Ha a kijavítás vagy a kicserélés időtartama a tizenöt napot meghaladja, akkor a Vállalkozás a Fogyasztót – annak előzetes hozzájárulása esetén elektronikus úton, vagy a Fogyasztó általi átvétel igazolására alkalmas más módon - tájékoztatni köteles a kijavítás vagy a csere várható időtartamáról. 

Kijavításra vagy a szavatossági igény teljesíthetőségének vizsgálata érdekében az ingó dolgot elismervény ellenében kell átvenni, amely a szavatossági igényről felvett jegyzőkönyvben is teljesíthető.

Az átvételi elismervénynek az alábbiakat kell tartalmaznia:

 • a Fogyasztó nevét és címét,
 • a dolog azonosításához szükséges adatokat,
 • a dolog átvételének időpontját, továbbá
 • azt az időpontot, amikor a fogyasztó a kijavított dolgot átveheti.

Ha a Fogyasztó szavatossági igényének megítéléséhez szakvélemény beszerzése szükséges, a szakvéleménynek az alábbiakat kell tartalmaznia:

 • megrendelő neve és címe
 • üzlet neve és címe
 • vizsgálat tárgya
 • vizsgálati díj összege
 • vizsgálati díj fizetésére kötelezett
 • termék beérkezésének időpontja
 • vásárlás időpontja
 • minőségi kifogás bejelentésének időpontja
 • fogyasztó kifogása
 • vizsgálati módszerek
 • vizsgálat megállapításai indoklással ellátva
 • tájékoztatás
 • egyebek

Összegzés

 

Jog

Meddig érvényesíthető a fogyasztó által?

Mi az alapja?

Milyen igények érvényesíthetők?

Termékszavatosság

A termék első magyarországi fogalomba hozatalától számított két éven belül, közvetlenül a gyártóval, vagy magyarországi forgalmazójával szemben.

Ptk.

Csak kicserélést, vagy kijavítást.

Kellékszavatosság

A vásárlástól számított két éven belül az terméket értékesítő forgalmazóval szemben.

Ptk.

Első körben kijavítást, vagy kicserélést, második körben árleszállítást, a kötelezett költségére javítást vagy javíttatást, vagy elállást.

 

XVII. PANASZÜGYINTÉZÉS ÉS JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

A Fogyasztó a szolgáltatással vagy a Szolgáltató (Eladó) tevékenységével kapcsolatos kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

 • Postacím: 2230 Gyömrő, Annahegyi u. 2/d./2.
 • Telefonszám: +36-20-6698318 (munkanapokon, hétfőtől péntekig 9-től 16-ig)
 • E-mail cím: sunshinycoaching@gmail.com

A Fogyasztó szóban vagy írásban közölheti a vállalkozással – tehát jelen esetben a Szolgáltatóval (Eladóval) – kapcsolatos panaszát, amely a Szolgáltatónak (Eladónak), illetve a Szolgáltató (Eladó) érdekében vagy javára eljáró személynek a szolgáltatások, illetve termékek Fogyasztók részére történő értékesítésével, illetve az értékesítéssel közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozik.

A szóbeli panaszt a Szolgáltató (Eladó) köteles azonnal megvizsgálni, és szükség szerint orvosolni.

Ha a Fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató (Eladó) a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak másolati példányát – személyesen közölt szóbeli panasz esetén – helyben a fogyasztónak átadni.

Telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Fogyasztónak legkésőbb 30 napon belül – az írásbeli panaszra adott válaszra vonatkozó előírásoknak megfelelően – az érdemi válasszal egyidejűleg kell a jegyzőkönyvet megküldenie.

A telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt a Vállalkozás köteles egyedi azonosítószámmal ellátni.

Szóbeli panasz esetén egyebekben pedig az írásbeli panaszra vonatkozóan az alábbiak szerint köteles eljárni.

Az írásbeli panaszt a Szolgáltató (Eladó) - ha az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa eltérően nem rendelkezik - a beérkezését követően harminc napon belül köteles írásban, érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. Ennél rövidebb határidőt jogszabály, hosszabb határidőt törvény állapíthat meg.

A panaszt elutasító álláspontját Szolgáltató (Eladó) indokolni köteles.

A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat:

 • a Fogyasztó neve, lakcíme,
 • a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,
 • a Fogyasztó panaszának részletes leírása, a Fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,
 • a vállalkozás nyilatkozata a Fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,
 • a jegyzőkönyvet felvevő személy és - telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével - a fogyasztó aláírása,
 • a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,
 • telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.

Szolgáltató (Eladó) a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát három évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.

A panasz elutasítása esetén Szolgáltató (Eladó) köteles a Fogyasztót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával - annak jellege szerint - mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes hatóság, illetve a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy a vállalkozás a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást.

Amennyiben a Szolgáltató (Eladó) és a Fogyasztó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a fogyasztó számára:

Fogyasztóvédelmi hatósági eljárás

Amennyiben a Fogyasztó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz.

A fogyasztóvédelmi hatóság eljárása megindításának feltétele, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését.

Szolgáltató (Eladó) felhívja a Fogyasztó figyelmét arra, hogy a fogyasztóvédelmi hatóság hatásköre nem terjed ki a szerződés létrejöttének, érvényességének, joghatásainak és megszűnésének vizsgálatára.

A fogyasztóvédelmi hatóság hatásköre ugyanakkor kiterjed az alábbiakra:

 • Ellenőrzi az Fgytv.-ben a forgalmazással, szolgáltatásnyújtással, a gyermek- és fiatalkorúak védelmével, a fogyasztói csoporttal, a panaszkezeléssel, ügyfélszolgálattal, fogyasztóvédelmi referens foglalkoztatásával, valamint a vállalkozás válaszirat küldésére vonatkozó - békéltető testületi eljárásban fennálló – kötelezettségével összefüggő, e törvényben és a végrehajtására kiadott jogszabályokban foglalt rendelkezések betartását, és eljár azok megsértése esetén.
 • Ellenőrzi a külön jogszabályban fogyasztóvédelmi rendelkezésként meghatározott rendelkezések betartását, és - ha a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény eltérően nem rendelkezik - eljár azok megsértése esetén.
 • Ha külön törvény vagy kormányrendelet eltérően nem rendelkezik, a fogyasztóvédelmi hatóság jogosult ellenőrzi:
 • az áru fogyasztók számára való értékesítésére,
 • a fogyasztóknak forgalmazott termék minőségére, összetételére, csomagolására,
 • a fogyasztóknak értékesítésre szánt, illetve értékesített áru mérésére, hatósági árára vagy egyébként kötelezően megállapított árára,
 • a fogyasztói panaszok intézésére,
 • a fogyasztói szerződés keretében érvényesített szavatossági és jótállási igények intézésére,
 • a termék forgalmazása vagy szolgáltatás nyújtása során az egyenlő bánásmód követelményére, továbbá
 • a fogyasztók tájékoztatására

vonatkozó rendelkezések betartását, és eljár azok megsértése esetén.

 • Ellenőrzi a fogyasztói szerződés megkötésénél alkalmazott vagy e célból nyilvánosan megismerhetővé tett általános szerződési feltételeket abban a tekintetben, hogy azok nem tartalmaznak-e a jóhiszeműség és tisztesség követelményébe ütközően a szerződéses jogokat és kötelezettségeket egyoldalúan és indokolatlanul a fogyasztó hátrányára megállapító feltételt.

A fogyasztóvédelmi hatósági feladatokat a Fogyasztó lakóhelye szerint illetékes fővárosi/megyei kormányhivatalok látják el, amelyek elérhetőségei az alábbi linken ismerhetők meg: http://www.kormanyhivatal.hu/

Bírósági eljárás

Ügyfél – ideértve a Fogyasztót és a Fogyasztónak nem minősülő Megrendelőt (Vevőt) is - jogosult a jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Ptk. rendelkezései szerint, a Pp. által meghatározott eljárási rend alapján.

Békéltető testületi eljárás

A békéltető testületi eljárás előfeltétele, hogy a Fogyasztó megkísérelje a vállalkozással – jelen esetben a Szolgáltatóval (Eladóval) – közvetlenül rendezni a vitás ügyet.

Amennyiben Szolgáltató (Eladó) a Fogyasztó panaszát elutasítja, úgy a Fogyasztó jogosult a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testülethez is fordulni.

Az eljárásra - a Fogyasztó erre irányuló kérelme alapján - az illetékes testület helyett a fogyasztó kérelmében megjelölt békéltető testület az illetékes.

A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése.

A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a Felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a Fogyasztó vagy a Szolgáltató (Eladó) kérésére tanácsot ad a Fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

A békéltető testület eljárása a Fogyasztó kérelmére indul. Szolgáltató (Eladó) felhívja a figyelmet arra, hogy Fogyasztó a békéltető testületi eljárásban nem csupán természetes személy lehet (lásd: fogalom meghatározások)

A kérelmet a békéltető testület elnökéhez kell írásban benyújtani: az írásbeliség követelményének levél, távirat, távgépíró vagy telefax útján, továbbá bármely egyéb olyan eszközzel is eleget lehet tenni, amely a címzett számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását, és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését.

A kérelemnek tartalmaznia kell

 • a Fogyasztó nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét,
 • a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás – a Szolgáltató (Eladó) - nevét, székhelyét vagy érintett telephelyét,
 • ha a Fogyasztó az illetékességet az illetékes békéltető testület helyett kérelmezett testület megjelölését,
 • a Fogyasztó álláspontjának rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait,
 • a Fogyasztó nyilatkozatát arról, hogy a Fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelte a vitás ügy rendezését
 • a Fogyasztó nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben más békéltető testület eljárását nem kezdeményezte, közvetítői eljárás nem indult, keresetlevél beadására, illetve fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem előterjesztésére nem került sor,
 • a testület döntésére irányuló indítványt,
 • a Fogyasztó aláírását.

A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát), amelynek tartalmára a Fogyasztó bizonyítékként hivatkozik, így különösen a vállalkozás – tehát a Szolgáltató (Eladó) - írásbeli nyilatkozatát a panasz elutasításáról, ennek hiányában a Fogyasztó rendelkezésére álló egyéb írásos bizonyítékot az előírt egyeztetés megkísérléséről.

Ha a Fogyasztó meghatalmazott útján jár el, a kérelemhez csatolni kell a meghatalmazást.

Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli.

Ennek keretében fennáll a Szolgáltatónak (Eladónak) a békéltető testület felhívására történő válaszirat megküldési kötelezettsége, továbbá kötelezettségként kerül rögzítésre a békéltető testület előtti megjelenési kötelezettség egy egyezség létrehozására feljogosított személy révén.

Amennyiben Szolgáltató (Eladó) székhelye, telephelye vagy fióktelepe nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a Fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

A fenti együttműködési kötelezettség megszegése esetén a fogyasztóvédelmi hatóság rendelkezik hatáskörrel.

A békéltető testület az iratokat a Fogyasztónak postai szolgáltató útján, a hivatalos iratok kézbesítésére vonatkozó rendelkezések szerint kézbesíti. A Fogyasztót megilleti az elektronikus kapcsolattartás választásának joga.

A Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el: http://www.bekeltetes.hu

A területileg illetékes Békéltető Testületekről bővebb információ a honlap „Testületek” menüpontja alatt érhető el.

Az egyes területileg illetékes Békéltető Testületek elérhetőségei:

Baranya Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.
Telefonszám: +36-72/507-154 +36-20/283-3422
Fax: +36-72/507-152
E-mail: info@baranyabekeltetes.hu kerelem@baranyabekeltetes.hu

Honlap: www.baranyabekeltetes.hu

Bács-Kiskun Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. / Postacím: 6001 Kecskemét, Pf. 228
Telefonszám: +36-76/501-525; +36-70/7028-403
Fax: +36-76/501-538
E-mail: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu

Honlap: www.bacsbekeltetes.hu

Békés Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.
Telefonszám: +36-66/324-976
Fax: +36-66/324-976
E-mail: bekeltetes@bmkik.hu

Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
Telefonszám: +36-46/501-091; új ügyek: +36-46/501-871
Fax: +36-46/501-099
E-mail: bekeltetes@bokik.hu

Honlap: www.bekeltetes.borsodmegye.hu

Budapesti Békéltető Testület
Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
Telefonszám: +36-1/488-2131
Fax: +36-1/488-2186
E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu

Csongrád Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
Telefonszám: +36-62/554-250/118
Fax: +36-62/426-149
E-mail: bekelteto.testulet@csmkik.hu

Honlap: www.bekeltetes-csongrad.hu

Fejér Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.
Telefonszám: +36-22/510-310
Fax: +36-22/510-312
E-mail: bekeltetes@fmkik.hu

Győr-Moson-Sopron Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 9021 Győr, Szent István út 10/a.
Telefonszám: +36-96/520-217
Fax: +36-96/520-218
E-mail: bekeltetotestulet@gymskik.hu

Hajdú-Bihar Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10. / ügyintézés helye: 3025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15.
Telefonszám: +36-52/500-710 +36-52/500-745
Fax: +36-52/500-720
E-mail: bekelteto@hbkik.hu

Heves Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 3300 Eger, Hadnagy utca 6. fsz. /postacím: 3300 Eger, Pf. 440
Telefonszám: +36-36/416-660/105
E-mail: bekeltetes@hkik.hu

Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. III. emelet 305-306.
Telefonszám: +36-20/373-2570
E-mail: bekeltetotestulet@jnszmkik.hu

Komárom-Esztergom Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.
Telefonszám: +36-34/513-010
Fax: +36-34/316-259
E-mail: bekeltetes@kemkik.hu

Honlap: www.kemkik.hu

Nógrád Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 3100 Salgótarján, Mártírok útja 4. fsz. 14.
Telefonszám: +36-32/520-860
Fax: +36-32/520-862
E-mail: nkik@nkik.hu

Honlap: www.nkik.hu

Pest Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 1119 Budapest, Balassi Bálint utca 25. IV/2.
Telefonszám: +36-1/792-7881
Fax: +36-1/474-7921
E-mail: pmbekelteto@pmkik.hu 

Honlap: www.pestmegyeibekelteto.hu

Somogy Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 7400 Kaposvár, Anna u.6.
Telefonszám: +36-82/501-000, +36-82/501-026
Fax: +36-82/501-046
E-mail: skik@skik.hu

Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.
Telefonszám: +36-42/420-180
Fax: +36-42/420-180
E-mail: bekelteto@szabkam.hu

Tolna Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.
Telefonszám: +36-74/411-661 +36-30/6370-047
Fax: +36-74/411-456
E-mail: kamara@tmkik.hu

Vas Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 9700 Szombathely, Rákóczi F. u. 23.
Telefonszám: +36-94/312-356 +36-92/506-645
E-mail:bea@vmkik.hu

Veszprém Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. Pf. 220
Telefonszám: +36-88/814-121 +36-88/814-111
Fax: +36-88/412-150
E-mail: info@bekeltetesveszprem.hu

Honlap: www.bekeltetesveszprem.hu

Zala Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24.
Telefonszám: +36-92/550-513
Fax: +36-92/550-525
E-mail: zmbekelteto@zmkik.hu

Honlap: www.bekelteteszala.hu

Online vitarendezési platform

Az Európai Bizottság által működtetett európai online vitarendezési (OVR) platform célja, hogy a színvonalas vitarendezés lehetőségét biztosítva biztonságosabbá és tisztességesebbé tegye az online vásárlást.

Ha a fogyasztó az EU-ban, Norvégiában, Izlandon vagy Liechtensteinben él, a platformon megkeresheti, hogy mi lenne a legjobb megoldás fogyasztói problémájára, közvetlenül meg tud állapodni a kereskedővel a problémát orvosló megoldásban, illetve megállapodhatnak abban, hogy melyik vitarendezési testület kezelje az ügyet.

Az online vitarendezési (OVR) platform nem áll kapcsolatban egyetlen kereskedővel sem. Az OVR-platform az EU összes hivatalos nyelvén, valamint izlandi és norvég nyelven érhető el.

Az online vitarendezési platform ide kattintva érhető elő:

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show

 

XVIII. JOGFENNTARTÁS, TULAJDONOSI KIKÖTÉS

Előfordulhat, hogy a felületen szereplő egyes termékek gyártása időközben megszűnik. Erre tekintettel a Vállalkozás fenntartja a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészben.

Részben történő teljesítés kizárólag a Vevővel való egyeztetést követően kerülhet sor. A termék vételárának előre történő kiegyenlítése esetén visszautalásra kerül az összeg 8 munkanapon belül.

 

XIX. RÉSZLEGES ÉRVÉNYTELENSÉG, MAGATARTÁSI KÓDEX

Ha az ÁSZF valamely pontja jogilag hiányos vagy hatálytalan, attól még a szerződés további pontjai érvényben maradnak és a hatálytalan vagy hibás rész helyett a vonatkozó jogszabályok rendelkezései alkalmazandóak.

A Szolgáltatónak (Eladónak) nincs a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódexe.

 

XX. A DIGITÁLIS ADATTARTALOM MŰKÖDÉSE, MŰSZAKI VÉDELMI INTÉZKEDÉSEK

Rendszeresen mentés készül a teljes adattartalomról, így probléma esetén az eredeti adattartalom visszaállítható.

A személyes adatok megfelelő erősségű titkosítással vannak tárolva.

 

XXI. MÓDOSÍTÁS

Megrendelőnek lehetősége van arra, hogy az előre egyeztetett konzultációs időpontot egy alkalommal módosítsa.

A módosítási lehetőség igénybevételének előfeltétele, hogy Megrendelő az időpont módosításra vonatkozó igényét legalább 48 órával a leegyeztetett időpont előtt jelezze Szolgáltatónak a sunshinycoaching@gmail.com e-mail címen, írásban.

Amennyiben Megrendelő a szolgáltatást 48 órán belül, vagy az írásbeliség mellőzésével mondja le, a szolgáltatás díjának megfizetésére köteles.

 

XXII. ÉRVÉNYESSÉG

Jelen ÁSZF 2023. október 15-én lép hatályba, és visszavonásig érvényes. Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy az ÁSZF egyes rendelkezéseit módosítsa. Szolgáltató az esetleges módosításokról Megrendelők számára tájékoztatást nyújt.

 

Nyilatkozat-minta elálláshoz

Címzett: Pados Eszter Mariann (postacím: 2230 Gyömrő, Annahegyi u.2./d./2., e-mail: sunshinycoaching@gmail.com)

Alulírott…………………………kijelentem, hogy gyakorlom elállási jogomat az alábbi termékek megvásárlására / szolgáltatások nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

……………………………………………………………………………………………………..

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja: ……………………………………………………..

A fogyasztó neve, címe: …………………………………………………………………………………………………………..

A vételárat az alábbi bankszámlaszámra kérem visszautalni (abban az esetben töltse ki, ha szeretné, hogy a vételár banki átutalással kerüljön visszautalásra):
………………………………………………………………………………………………………..

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

…………………………………………………………………………………

Kelt:…………………………………..